Skočiť na hlavný obsah

Relácia z cyklu Politické mimovládky: Čo je na tom zlé 3 - Feminizmus

V tejto relácii sa s kolegom Daliborom Juráškom venujeme feminizmu – v tom zmysle slova, ako je vnímaný v súčasných spoločenských diskusiách. Začíname pozitívnym vymedzením toho, ako by sa mali mužsko-ženské vzťahy a roly formovať. Na príkladoch z bežného života poukazujeme na existenciu širších archetypov mužskosti a ženskosti a ich čiastočnú, no nespochybniteľnú, previazanosť s biológiou. Cieľom ľudského morálneho vývinu je poznať tieto typologické vzory a do praktického (individuálneho a spoločenského) života priniesť ich morálne prejavy. Pohlavia, ale aj jednotlivci, do rôznej miery vykazujú znaky mužskosti a ženskosti a môžu sa navzájom inšpirovať k dosahovaniu integrity. Je pochopiteľné, že to odráža aj kultúra. Súčasný feminizmus tieto dôležité súvislosti často opomína. V praxi je v mnohom nerealizovateľný (lebo čiastočne protirečí biológii), miesto spoločenského zmieru prispieva skôr ku konfliktom, miesto posilnenia lásky a sociálnych vzťahov posilňuje individualizmus a v praxi považuje ženské vlastnosti za menej hodnotné oproti mužským, čím ich v konečnom dôsledku ochudobňuje o dôležitú časť ich podstaty.

Link na reláciu v archíve